Privacy Policy

PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ (Privacy Policy)

บริษัท เซโดนา ไทยอินเตอร์แนลชั่นแนล จำกัด และ บริษัทในเครือ หมายรวมถึง บริษัทหรือองค์กรอื่นใดที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “SEDONA” “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของ SEDONAเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น

ท่านจะยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการใช้ไซต์ หากท่านมิยอมรับเงื่อนไขใดๆ ของนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้ไซต์

การเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (Collection of Personally Identifiable Information)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ SEDONA เก็บรวบรวม การนำมาใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย โดย SEDONA จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลนั้นของท่าน ทั้งนี้ SEDONA มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญา และ/หรือการรับบริการ รวมถึงบริการเสริมจาก SEDONA เท่านั้น

SEDONA เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านสมัครเพื่อเข้าใช้บริการ เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของ SEDONA หรือเมื่อท่านได้รับการบริการหรือได้ใช้บริการใดจาก SEDONA อันได้แก่ ข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลที่ SEDONA ได้รับจากท่านเมื่อท่านลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในใบสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ เพื่อรับ หรือขอใช้บริการผลิตภัณฑ์/บริการของ SEDONA เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล รูปภาพ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน 
  • ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต และรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการต่าง ๆ ที่ท่านเคยซื้อจากบริษัทฯ 
  • ข้อมูลจากการเข้าชมเว็บไซต์ th.datsumo-labo-eshop.com เว็บไซต์อื่นๆ หรือแอปพลิเคชันที่ SEDONA เป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ SEDONA ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ของ SEDONA เช่น รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (browser type and version) ประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือสมาร์ทโฟน) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP (Internet Protocol) address ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูล Location ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหา
  • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ SEDONA เมื่อท่านมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ SEDONA หรือเพื่อให้ SEDONA ติดต่อท่านกลับไป
  • ข้อมูลสำหรับการติดต่อและข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านได้แจ้งต่อ SEDONA เมื่อท่านตกลงเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน การจับฉลากชิงโชค แคมเปญ หรือการสำรวจการวิจัย
  • ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่านเมื่อท่านใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (social media credential) เช่น Facebook Twitter และ LiNE เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใดๆของ SEDONA เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account ID) สิ่งที่สนใจ (interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของท่าน ท่านสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
  • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อสร้างบัญชีออนไลน์ หรือบัญชีของแอปพลิเคชัน โดยทั่วไปบริการเหล่านี้กำหนดไว้สำหรับเจ้าของที่ลงทะเบียนเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะให้บุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือตัวแทนของท่านใช้บัญชีของท่าน ท่านควรให้บุคคลนั้นๆ ศึกษานโยบายนี้อย่างละเอียด
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่กฎหมายระบุให้ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บข้อมูล หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ประเภทข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่เก็บรวบรวม (Types of Personally Identifiable Information Collected)

・การจองการเข้าใช้บริการ
・การยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินและการคืนเงิน
・การแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับบริการ/สินค้าตัวใหม่ แคมเปญ
・การติดต่อลูกค้า
・การติดต่อลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน
・การประเมินหรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการของSEDONA
・การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
・การจัดส่งของสมนาคุณ
・การจัดส่งสินค้าที่ได้ทำการชำระผ่านเวป Datsumo Labo E Shop Thailand
・ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
・วิธีการเก็บรวบรวมหรือการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
・วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
・วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
・การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
・สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
・การใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลอื่น
・การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซด์อื่นๆ
・การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
・ช่องทางติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ

ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน (Security and Protection Your Personal Data)

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเราไว้นั้นจะได้รับการป้องกันบนเว็บไซต์ของเราด้วยการเข้าถึงที่ควบคุมโดยบุคลากรซึ่งได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยเรารักษาการป้องกันทางกายภาพ เทคนิคและบริหารที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ท่านซึ่งให้กับเรา จากการทำลายอันมิได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายและเป็นการบังเอิญ การสูญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้งานและรูปแบบที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ของการดำเนินการ (processing) 

เว็บไซต์ อาจจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlinks) กับเว็บไซต์อื่นของบุคคลภายนอก โดยเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น ทันทีที่ท่านออกจากไซต์ของเรา เราไม่สามารถรับผิดชอบในการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ซึ่งท่านให้ไว้ ท่านจึงควรจะใช้ความระมัดระวังและพิจารณาคำแถลงความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม